قبله هفتم

وبلاگ شخصی عبدالرضا هلالی

خداوند بلند مرتبه
ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

بسمه الله الرحمن الرحیم

(( ای موسی ! آرزوهایت در دنیا دراز نشود که به خاطر آن دلت سخت گردد و شخص سخت دل از من به دور است ))

(( ای موسی ! مرا پناهگاه خود گیر و گنج خود را که کارهای خوب توست در نزد من بگذار . از من بترس و از غیر من مترس و بازگشت همه به سوی من است ))

(( ای موسی ! در توبه شتاب کن و گناه را واگذار . در هنگام توقف در پیشگاه من برای نماز آرام باش و عجله مکن ، به غیر من امیدوار مباش . مرا سپری در برابر دشواری ها و دژ محکمی در پیش آمدهای ناگوارت قرار ده ))

(( ای موسی! به ناچار مرگ به سراغ تو خواهد آمد ؛ پس توشه گیر ،توشه کسی که مهمان توشه خود باشد  ))

(( ای موسی ! آنچه به خاطر من انجام شود ، زیادش کم است و آنچه به خاط غیر من انجام شود ؛ کمش زیاد است . از روزگار و مردم روزگار پند گیر ، زیرا که روزگار طولانی اش کوتاه است و کوتاهش طولانی و هر چیزی محکوم به فناست پس چنان کار کن که گویا پاداش نیک خود را میبینی و در نتیجه کار به آخرت طمع ورزی))

(( ای موسی! دلت را از دنیا پاک کن و از آن برحذر باش که از آن تو نیست و تو از آن او نیستی))

 (( ای موسی ! زورگو  و ستمگر مباش و با ستمگران همراه و قرین مشو ))

(( ای موسی ! کتاب به روشنی بیان کرده  که چه سر نوشتی در پیش داری . پس چگونه با این دیدگان به خواب می روی  ؟ ))

(( ای موسی ! به زمین نظر کن که به زودی گور تو خواهد شد . دیدگانت را به سوی آسمان بلند کن  که در آن فرمانروای بزرگی هست . تا هنگامی که در این دنیا هستی بر خویشتن گریه کن . از مهلکه های دنیا و نابودی بترس و نقش و نگار دنیا و خر می اش تو را فریب مدهد . به ستم راضی مشو و ستمکار مباش ؛ که مراقب ستمکارم تا انتقام ستمدیده را از او بستانم )) .